Privacyverklaring

Vital Generations gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eist. In deze Privacyverklaring staat duidelijke informatie geven over hoe Vital Generations omgaat met uw persoonsgegevens.

Als u gebruik maakt van diensten van Vital Generations zijn gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de gewichtsconsulent of via email. Denk hierbij aan uw:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres

Een aantal regels zijn vast gelegd in een privacyverklaring.

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als het nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vital Generations is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Vital Generations wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens aan het einde deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Vital Generations verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. training;

Reden voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vital Generations de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Verwijzing arts

Uw persoonsgegevens worden door Vital Generations opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Volgens de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

 Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Vital Generations verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van cliëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vital Generations de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • Verzekeringsnummer
 • Nummer identiteitsbewijs

Uw persoonsgegevens worden door Vital Generations opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de cliënt.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Vital Generations verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vital Generations de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • ….

Uw persoonsgegevens worden door Vital Generations opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Vital Generations geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (ECD);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van cliënttevredenheidsonderzoeken;

Vital Generations verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen zijn uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Waarom?

Vital Generations heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk voedings-, bewegings- of leefstijladvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat gebeurd alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vital Generations bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Beveiliging

Vital Generations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 024-7857854 of via info@vitalgenerations.nl.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vitalgenerations.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Vital Generations u hierover direct contact op te nemen. Zijn er onenigheden dan vindt Vital Generations dit zeer spijtig. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Vital Generations kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@vitalgenerations.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.